حقوق ۶- تکامل و عرفان

اما حق مادرت این است که بدانی او از زمانی تو را حمل کرد که با آن وضعیت کسی دیگری را حمل نمی کند و به تو از میوده قلب خود چیزی را که هیچ کس به کسی دیگر نمی بخشد عطا کرد و با تمامی اعضای خود تو را نگهداری نمود و باکی نداشت از اینکه تو گرسنه شوی و غذایت دهد و و تشنه شوی و عریان باشی و تو را بپوشاند و آفتاب بر تو بتابد و او سایه بر تو افکند ، و به خاطر تو از خواب کتاره گرفت .  و تو را از گرما و سرما نگاهداشت تا برای او باشی و تو توانایی سپاسگزاری از او را نداری مگر به کمک و توفیق الهی . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وامابايد كه يك روز صبح قطعاو جدا جدار سخت وسيماني روحم را بتراشم بيرحمانه و با يكدندگي وبار ديگر وشايد براي نخستين بار روحي بسازم به نرمي پر كاكائي هاي درياي شمال به نرمي مه ملايم جنگل هاي مازندران به نرمي نسيم دشتهاي پهناور تركمن صحرا وبه نرمي نگاه يك عاشق به معشوق ... ما بايد نخستين قدم ها را به سوي انسان بي عيب برداريم ونه قدم هاي بلند به سوي برشمردن عيوب همديگر، به قصد آزردن ، افسردن كوباندن له كردن و به گريه انداختن ... ونه به سوي قطع اميد از خويش از انسان ...نه ...نه... ما انسانيم ما افعي نيستيم با كيسه هائي از زهر ناب خالص كه اگر باشيم هم بايد آن كيسه ها را پيش از روز بزرگ ترك تنهائي چون دندان پوسيده واز ريشه به فساد آلوده و يكپارچه درد به دور اندازيم . دوستان ما براي تكميل هم آمده ايم ؤ نه براي تعذيب وتعزير هم . اين عيب حقيقت است وحقيقتي ترديد ناپذير...

انسانی که به راستی که کمال مطلق در او موجود است و بشر مدام در پی کمال است چراکه سرشت طبيعت و وجود او اينچنين است و اين جوهرهء انسان است که به دنبال کمال است و کمال طلب پس مدام در تغيير است و تحول پله پله به سوی کمال ميرود و پله پله در مقامات عشق بالا ميرود و اين سير و سلوک از عشق به بندهء فانی اغاز ميشود و با عشق به خدای باقی به انتها ميرسد پس ميماند نحوهء طی اين طريق و چگونگی سلوک در اين راه که اگر با حاضر دانستن خدا و اين تفکر که او بر تمام اعمال ما ناظر است و در همه جا حاضر و عدم غفلت از ياد او و توکل دائم به او و مراجعهء مدام به وجدان يا خدای درون باعث خواهد شد که انسان بتواند در طی اين طريق دشوار پيروز گردد و در پيشگاه پروردگار متعال روسفيد. پس اينچنين شد که عشق شد يکی از مقامات و مراحل عرفان و رسيدن از خود به خدا ومبدل شدن عشق به بنده به عشق به خالق جزو مراحل سير و سلوک و تقرب.

                                                                              به سوی افق

/ 1 نظر / 23 بازدید
vida

مطلب جالبي نوشتي ۰۰فکر ميکني چند درصد از ادمها بدانند معني واقعي عرفان چيست ؟؟وحتي معني عشق واقعي چيست ۰۰ومن اينرا تجربه کردم۰۰ عشق انست که نتوان بر دلدارش برد يا که طبل زنان بر سر بازرش برد ۰۰۰ عشق يعني قلم ار سنگ و دفتر از شيشه تا که عمري نتوان دست در اثارش برد۰۰۰